BURHANİYE BELEDİYESİ BUR BEL TURİZM A.Ş. 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

BUR BEL TURİZM A.Ş. (“Şirket”), yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca kişisel verileriniz toplanabileceğinden, kişisel verilerin toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kişisel verilerinizin hangi üçüncü kişilere açıklandığı/aktarıldığı ve hangi amaçlarla açıklandığına ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınıza ilişkin aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.
Bu metnin hedef kitlesi, Şirketimiz çalışanları veya Şirketimize iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki, Şirketimiz tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

İşlenen Kişisel Veriler:

Kişisel verilerini elde ettiğimiz ve işlediğimiz otel misafirimiz ve ziyaretçi iseniz, elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi: Ad, soyadı, T.C. Kimlik No, Pasaport No, Araç plakası, Medeni Durumu, Tarihi, Cinsiyet,
İletişim Verisi: E-posta adresi, adresi ve telefon numarası,
Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi: Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, vb. Görsel ve İşitsel Veri: Kamera kayıtları,
Finans Bilgisi: IBAN numarası, İşlem Güvenliği Bilgisi: IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş̧ çıkış̧ bilgileri, şifre ve parola bilgileri,
Müşteri işlem Bilgisi: Çağrı merkezi kayıtları, fatura, senet, çek bilgileri, sipariş̧ bilgisi, talep bilgisi,
Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler,

Veri Konusu Kişi Grubu:
  • Hissedar/Ortak
  • Tedarikçi Çalışanı
  • Tedarikçi Yetkilisi
  • İş Ortağı
  • Potansiyel ürün ve Hizmet Alan Kişi
  • Ürün ve Hizmet Alan Kişi
  • Ziyaretçi
1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki durum ve koşullarda veri sorumlusu sıfatıyla işlemekteyiz:

1. 5393 sayılı Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Burhaniye Belediyesi’nin görev ve sorumlulukları kapsamında gerçekleştirilecek hizmetlerin ifası,
2. Şirketimiz ve BURHANİYE BELEDİYESİ arasında iletişim ve iş birliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi,
3. Şirketimiz, BURHANİYE BELEDİYESİ ve BURHANİYE BELEDİYESİ’ ne bağlı diğer iştirak şirketleri tarafından üretilen, sunulan ürün ve hizmetlerin ticari/kamu amaçlarımızın gerçekleştirilmesi doğrultusunda tedarikçilere, iş ortaklarımıza, kamu kurumlarına ulaştırılmasını temin,
4. Satın alma ve kurumsal yazışmalarımızın yürütülmesi,
5. Misafirlerimizin ve Şirketimize ait binaların güvenliğinin, kamera kaydı ve sair güvenlik önlemleri ile sağlanabilmesi ve giriş-çıkışların kontrol edilebilmesi,
6. Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
7. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
8. Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,
9. Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
10. Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
11. Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
12. Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,
13. Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,
14. Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
15. İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
16. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,
17. İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
18. İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
19. İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
20. Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
21. Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi,
22. Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
23. Pazarlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi
24. Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
25. Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
26. Ücret Politikasının Yürütülmesi,
27. Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
28. Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
29. Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması
30. Konaklama hizmetine ilişkin süreçlerin yürütülmesi

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde:

1. Kamusal hizmetlerimizin/ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin ve koordinasyonun sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da BURHANİYE BELEDİYESİ ve BURHANİYE BELEDİYESİ İştirak Şirketlerine,
2. İlgili mevzuat hükümlerine göre kamusal hizmet niteliğindeki faaliyetlerimizin denetimi amacıyla BURHANİYE BELEDİYESİ, Sayıştay, Kamu İhale Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; ilgili sözleşmeler kapsamında özel entegratör firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına,
3. İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,
4. Ortak veri tabanı oluşturulması ve işlerliğinin kolaylaştırılması, iletişim kolaylığının sağlanması, amacıyla kurumsal olarak bağlı olduğumuz BURHANİYE BELEDİYESİ ve BURHANİYE BELEDİYESİ İştirak Şirketleri ile tedarikçi ve çözüm ortaklarımıza,
5. Kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla mali, ticari, yönetim, insan kaynakları ve çeşitli alanlarda uzman danışmanlık firmalarına,
6. Kamusal nitelikteki hizmetlerimize ve ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,
7. Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla iş birliği içinde olduğumuz gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,
8. Bankacılık ve finans işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla banka ve finans kurumlarına ve iş ortaklarımıza,
9. Hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla sınırlı olarak tedarikçilerimize, iş ortaklarımıza, BURHANİYE BELEDİYESİ ve BURHANİYE BELEDİYESİ İştirak Şirketlerine,
10. Etkinlik, konferans, kutlama ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla BURHANİYE BELEDİYESİ’ ne, BURHANİYE BELEDİYESİ İştirak Şirketlerine ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet alınan firmalara,
11. Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla, hastanelere ve sağlık kuruluşlarına,
12. İşletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla, yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
13. Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek/tüzel kişiler tarafından, başvuru formları, Beyaz Masa, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, anketler, sözleşmeler, sosyal medya uygulamaları, BURHANİYE BELEDİYESİ ve diğer İştirak Şirketlerinden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler, çağrı merkezleri ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da KVKK’da öngörülen diğer veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.

Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin kamusal nitelikteki hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.
Kişisel verileriniz; otelimize telefonla ulaşmanız, kurumsal internet sitemiz kanalıyla, e-posta veya diğer yollarla internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) zorunlu çerezler, Tur operatörleri, seyahat acenteleri, GDS rezervasyon sistemleri ve diğerleri üzerinden yaptığınız rezervasyonlar aracılığı ile misafir girişi sırasında fiziksel formlar (misafir taahhütnamesi, mail order vb.) otel programına konaklama bilgilerinizin kayıt edilmesi, fuarlarda bizlere kartvizitinizi iletmeniz gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortam olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilenler ile aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenebilir.

Kanunlarda öngörülmesi

• 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu,
• 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
• 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu,
• 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu,
• 6098 Sayılı Borçlar Kanunu,
• 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun,
• 5393 sayılı Belediyesi Kanunu,
• 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu,
• 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
• 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu,  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 Talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
 Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

4. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi

Şirketimiz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir. Kamu hizmetinden kaynaklanan istisna kapsamındaki kişisel verilerin imha edilmesi ve anonim hale getirilmesi bağlı bulunduğu yasal mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

5. İlgili Kişinin Hakları

Her ilgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarıca aşağıdaki haklara sahiptirler:

1. Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi bu haklarına ilişkin taleplerini Şirketimizin aşağıda yazılı adresine noter aracılığıyla göndereceği ihtarname ile veya kimlik ibraz etmek suretiyle şahsen başvuru yöntemiyle yazılı olarak bildirebilir. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ
Burhaniye Belediyesi Bur Bel Turizm A.Ş.
Mersis No: 0814084980400001
Web Adresi: https://blueporthotel.com/
E-Mail: [email protected]
Adres: Merkez/ KOCACAMİ MAH. HÜRRİYET CAD. PABUCÇUOĞLU APT. NO: 53/2 BURHANİYE/BALIKESİR
Blue Port Hotel – Burhaniye
Öğretmenler, Bahriye Hoca Sk. No:13, 10700 Burhaniye/Balıkesir, Türkiye

BURHANİYE MUNICIPALITY BUR BEL TURİZM A.Ş. INFORMATION TEXT UNDER THE LAW ON THE PROTECTION OF PERSONAL DATA NUMBER 6698

BUR BEL TURİZM A.Ş. (“Company”) takes all kinds of technical and legal measures in accordance with the Law on Protection of Personal Data No. 6698 (“KVKK”) in the processing of your personal data due to its activities. The persons concerned can obtain detailed information on the processing of their personal data, their transfer to third parties, the legal reasons for collecting personal data and their rights in the KVKK, from the following clarification text.

Since your personal data may be collected pursuant to Article 10 of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698 (“Law”), the collection method and legal reason for personal data, the purposes for which your personal data is processed by our Company, to which third parties your personal data is disclosed/transferred and for what purposes. and we have an obligation to inform you about your rights that you can use as a data owner.

The target audience of this text is all real persons whose personal data are processed by our Company, excluding the employees of our Company or the candidates who have applied for a job in our Company.

Personal Data Processed:
If you are a hotel guest and visitor whose personal data we obtain and process, your personal data we obtain and process are as follows:
Identity Data: Name, surname, TR Identity No, Passport No., License plate, Marital Status, Date, Gender,
Contact Data: E-mail address, address and phone number, Physical Space Security Information: Camera recordings taken at the entrance to the physical space, during the stay in the physical space, etc.
Visual and Audio Data: Camera recordings,
Finance Information: IBAN number,
Transaction Security Information: IP address information, website login and logout information, password and password information,
Customer Transaction Information: Call center records, invoice, promissory note, check information, order information,

Data Subject Person Group:
Shareholder/Partner
Supplier Employee
Supplier Officer
Business Partner
Potential Product and Service User
Product and Service Recipient
Visitor

I. Purposes of Processing Personal Data We process your personal data as data controller under the following conditions and conditions:

1. The performance of the services to be performed within the scope of the duties and responsibilities of the Municipality of Burhaniye in accordance with the Municipality Law No. 5393 and the relevant legislation,
2. Ensuring communication and cooperation between our company and BURHANİYE MUNICIPALITY, ensuring coordination, executing common business areas,
3. To ensure that the products and services produced and offered by our company, BURHANİYE MUNICIPALITY and other affiliated companies of BURHANİYE MUNICIPALITY are delivered to our suppliers, business partners and public institutions in line with the realization of our commercial/public purposes,
4. Execution of our purchasing and corporate correspondence,
5. Ensuring the security of our guests and the buildings belonging to our Company with camera recording and other security measures and controlling the entrances and exits,
6. To be able to operate the disciplinary process in the events that may occur in the workplace,
7. Execution of Emergency Management Processes,
8. Execution of Information Security Processes,
9. Fulfilling Obligations Arising from Employment Contracts and Legislation for Employees,
10. Execution of Training Activities,
11. Execution of Access Authorities,
12. Execution of the Activities in Compliance with the Legislation,
13. Execution of Finance and Accounting Affairs,
14. Execution of Assignment Processes,
15. Follow-up and Execution of Legal Affairs,
16. Execution of Communication Activities,
17. Planning of Human Resources Processes,
18. Execution / Supervision of Business Activities,
19. Execution of Occupational Health / Safety Activities,
20. Ensuring Business Continuity Activities,
21. Execution of Goods / Services Procurement Processes,
22. Execution of Goods / Services Sales Processes,
23. Execution of Risk Management Processes,
24. Execution of Marketing Activities
25. Execution of Storage and Archive Activities,
26. Execution of Contract Processes,
27. Execution of Remuneration Policy,
28. Providing Information to Authorized Persons, Institutions and Organizations,
29. Execution of Management Activities,
30. Creating Visitor Records
31. Execution of processes related to accommodation service

II. Transfer of Personal Data Your personal data processed for the above purposes and within the framework of the conditions determined by KVKK:

1. To our business partnerships or BURHANİYE MUNICIPALITY and BURHANİYE MUNICIPALITY Affiliate Companies, in order to fulfill our public services/commercial activities and ensure their continuity and coordination,
2. To BURHANİYE MUNICIPALITY, Court of Accounts, Public Procurement Authority, Provincial Health Directorate and authorized public institutions and organizations in order to audit our activities in the nature of public service according to the provisions of the relevant legislation; to private integrator firms, independent audit firms, financial advisor/accounting firms under the relevant contracts,
3. To legally authorized public institutions and organizations and judicial bodies, in line with the demands of the relevant public institutions and organizations and limited to the purpose of the request,
4. To our suppliers and solution partners, with the BURHANİYE MUNICIPALITY and BURHANİYE MUNICIPALITY Subsidiary Companies, to which we are affiliated institutionally, in order to establish a common database and facilitate its operability, and to facilitate communication,

5. To consultancy firms specialized in financial, commercial, management, human resources and various fields in order to increase our quality standards, reduce costs and fulfill legal obligations,
6. To our suppliers in order to prepare and implement strategies regarding our public services and commercial activities,
7. Real/legal persons and public institutions and organizations that we cooperate with in order to realize the fields of activity and public services of our company,
8. To banks and financial institutions and our business partners for the purpose of carrying out banking and financial transactions,
9. Limited to our suppliers, business partners, BURHANİYE MUNICIPALITY and BURHANİYE MUNICIPALITY Affiliate Companies for the purpose of providing services,
10. To BURHANİYE MUNICIPALITY, to BURHANİYE MUNICIPALITY Affiliate Companies and to companies operating in this field for the purpose of organizing events, conferences, celebrations and similar social events,
11. To hospitals and health institutions in order to fulfill their obligations for emergency medical interventions and occupational health and safety,
12. To software companies and technology companies established in Turkey and abroad in order to create databases of operating systems and computer programs, to ensure program operability, and to maintain and repair the program,
13. To the solution partner companies that provide repair, maintenance, repair and service services, our suppliers and companies operating in this field,

III. Method and Legal Reason for Personal Data Collection

Your personal data, by our Company or real/legal persons processing data on behalf of our Company, through application forms, White Desk, website, various contracts, all kinds of information forms, surveys, contracts, social media applications, BURHANİYE MUNICIPALITY and other Affiliate Companies, our suppliers and business Written, verbal and digital notifications from our partners are collected through call centers and verbal, written or electronic channels including but not limited to those listed here, with your express consent or within the scope of other data processing conditions stipulated in KVKK.
This information is obtained for the purposes of presenting our commercial and administrative activities within the framework of the law, and in this context, for our Company to carry out its public services, to maintain its commercial life and to fulfill its responsibilities arising from the law completely and accurately.
Your personal data; Compulsory cookies called "cookies" (small files placed on your hard drive), which enable our computers to automatically recognize you when you visit our website via our corporate website, e-mail or other means, tour operators, travel agencies, GDS reservation At the time of guest check-in, physical forms (guest undertaking, mail order, etc.) are stored in various ways, including verbal, written or electronic media, through various channels such as recording your accommodation information in the hotel program, sending your business card to us at fairs. 5th and 6th of the Law on the Protection of Personal Data No. 6698.

Prediction in laws

• Turkish Commercial Code No. 6102,
• Tax Procedure Law No. 213,
• Law No. 6698 on Protection of Personal Data,
• Turkish Civil Code No. 4721,
• Law of Obligations No. 6098,
• Law No. 6502 on the Protection of Consumers,
• Municipality Law No. 5393,
• Law No. 5442 on Provincial Administration,
• Law No. 5651 on the Internet Law on Regulation of Publications and Combating Crimes Committed Through These Publications,
• Law on Notification of Identity No. 1774,
 It is mandatory to process data for the legitimate interests of the data controller, provided that it does not harm the fundamental rights and freedoms of the data subject.
 It is necessary to process the personal data of the parties to the contract, provided that it is directly related to the establishment or performance of a contract,
 Data processing is mandatory for the establishment, exercise or protection of a right,

IV. Storage and Disposal of Personal Data

Our company stores personal data proportionally for the purpose of processing personal data. Personal data is stored until the end of the period required by the relevant legislation, if the purpose and/or reason for processing has disappeared. When the purpose and reason for the processing of personal data ceases, personal data will be destroyed when the statute of limitations required to fulfill our obligations arising from the law is completed. The destruction and anonymization of personal data within the scope of the exception arising from the public service will be carried out within the framework of the applicable legislation.

V. Rights of the Relevant Person

Every interested person has the following rights in accordance with Article 11 of the KVKK:

1. Learning whether personal data is processed,
2. If personal data has been processed, requesting information about it,
3. Learning the purpose of processing personal data and whether they are used in accordance with its purpose,
4. Knowing the third parties to whom personal data is transferred in the country or abroad,
5. Requesting correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing and requesting notification of the transaction made within this scope to third parties to whom the personal data has been transferred,
6. To request the deletion or destruction of personal data in the event that the reasons requiring its processing cease to exist despite the fact that it has been processed in accordance with the provisions of the KVKK and other relevant laws, and to request the notification of the transaction made within this scope to the third parties to whom the personal data has been transferred,
7. Objecting to the emergence of a result against the person himself by analyzing the processed data exclusively through automated systems,
8. Requesting the compensation of the damage in case of loss due to unlawful processing of personal data.

The person concerned may submit their requests regarding these rights in writing, with a notice to be sent to our Company's address below, through a notary public, or in person by submitting an identity card. The requests of the person concerned will be evaluated and resolved free of charge as soon as possible and ultimately within thirty (30) days at the latest. In case the evaluation and decision-making process requires an additional cost, the fee in the tariff determined by the Personal Data Protection Board will be taken as basis.

DATA SPEAKER CONTACT INFORMATION
Burhaniye Belediyesi Bur Bel Turizm A.Ş.
Mersis No: 0814084980400001
Web Adresi: https://blueporthotel.com/
E-Mail: [email protected]
Adress: Merkez/ KOCACAMİ MAH. HÜRRİYET CAD. PABUCÇUOĞLU APT. NO: 53/2 BURHANİYE/BALIKESİR
Blue Port Hotel – Burhaniye
Öğretmenler, Bahriye Hoca Sk. No:13, 10700 Burhaniye/Balıkesir, Türkiye
Giriş Tarihi
Çıkış Tarihi
Yetişkin / Çocuk
2 Yetişkin
Yetişkin
Çocuk
1. Çocuk Yaşı
2. Çocuk Yaşı
3. Çocuk Yaşı
Rezervasyon
Rezervasyon
Whatsapp
WhatsApp
Hemen Ara
Hemen
Ara